Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III".

W ramach programu w 2022 r. realizowane będą następujące obszary:

1.Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Adresatami programu są:
a)    gminy,
b)    powiaty,
c)    podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Adresatami programu są:
a)    gminy,
b)    powiaty,
c)    organizacje pozarządowe.

4. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
Adresatami programu są:
a)    placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
b)    jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c)    gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5.  Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu są:
a)    gminy,
b)    powiaty,
c)    organizacje pozarządowe.

6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
Adresatami programu są:
a)    jednostki samorządu terytorialnego,
b)    organizacje pozarządowe.

7. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu są powiaty.

W ramach Programu można uzyskać następujące dofinansowanie ze środków PFRON:

1) w ramach obszaru A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
2) w ramach obszaru B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt polegający na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 35%,
3) w ramach obszaru C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
4) w ramach obszaru D – do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 95%), nie więcej jednak niż:
- 120 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- 100 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
- 300 000 zł dla autobusów,
5) w ramach obszaru E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
6) w ramach obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,,
7) w ramach obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Projektodawca składa wniosek do następujących jednostek:
- w ramach obszarów B, C, D, F i G – do Powiatu Leżajskiego (do 15.02.2022 r.)
- w ramach obszarów A i E – do Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie w trybie ciągłym.

Powiat Leżajski rozpoczął prace mające na celu przygotowanie wniosku i złożenie go w PFRON. W przypadku Państwa zainteresowania powyższym Programem prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.  Wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone. Formularze wniosków wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej www.pcprlezajsk.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Więcej informacji na temat Programu oraz pomoc w przygotowaniu i  złożeniu wniosku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, tel. 17 242 82 58 w. 17 lub osobiście w pokoju nr 1 (sprawę prowadzi Pani Lidia Franus – Pluszkiewicz).
Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl


WNIOSKI DO POBRANIA:
 
OBSZAR B:
1. Wniosek Obszar B
2. Załącznik do wniosku Obszar B

OBSZAR C:
1. Wniosek Obszar C
2. Załącznik do wniosku Obszar C
 
OBSZAR D:
1. Wniosek Obszar D
2. Załącznik do wniosku Obszar D
 
OBSZAR F:
1. Wniosek Obszar F
2. Załącznik do wniosku Obszar F

OBSZAR G:
1. Wniosek Obszar G
2. Załącznik do wniosku Obszar G