Na terenie każdego powiatu funkcjonuje tzw. „organizator rodzinnej pieczy zastępczej”, który w imieniu starosty realizuje zadania przypisane powiatowi. W naszym Powiecie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Podstawowe zadania organizatora pieczy zastępczej

Do podstawowych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
 • zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji
 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
 • organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organizacjami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • zapewnienie pomocy prawnej rodzinom zastępczym, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnego
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz
 • zapewnienie rodzinom zastępczym specjalistycznego poradnictwa
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki

 

Skład zespołu do spraw pieczy zastępczej

W celu realizacji zadań przypisanych organizatorowi, w PCPR w Leżajsku funkcjonuje zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracownik socjalny
 • samodzielny referent
 • psycholog
 • lekarz p.o.z.
 • radca prawny