Wszystkie dzieci mają prawo do szczególnej ochrony ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Gdy praw tych nie zapewnia – z różnych powodów – rodzina biologiczna, gdy dziecko pozbawione jest właściwej opieki i wychowania, wówczas pojawia się piecza zastępcza.

 

Co zapewnia dziecku piecza zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne
 • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej

Realizując powierzone zadania, rodzina zastępcza współpracuje m.in. z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu.

 

Rodzaje i podział pieczy zastępczej

Piecza zastępcza dzieli się na:

 • pieczę rodzinną
 • pieczę instytucjonalną

Pieczą rodzinną są:

 • rodziny zastępcze
 • rodzinne domy dziecka 

przy czym rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka)
 • niezawodowe
 • zawodowe (w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne)

Pieczą instytucjonalną są:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne

 

Piecza zastępcza w powiecie leżajskim

W Powiecie Leżajskim, na koniec 2013 r., funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w tym 39 spokrewnionych i 16 niezawodowych. W rodzinach tych umieszczonych było 77 dzieci, w tym 55 w spokrewnionych i 22 w niezawodowych.

Ponadto Powiat Leżajski prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą, tj. Dom Dziecka w Nowej Sarzynie, przeznaczony dla 30 wychowanków.